Deklaracja Dostępności dla strony internetowej BIP I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do BIP I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-28.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Na stronie znajdują się odnośniki do stron zewnętrznych, które nie są w pełni dostępne cyfrowo.
  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo, aktualnie trwają prace nad konwersją tych plików do wersji dostępnych cyfrowo.

Powody braku spełniania wymagań

  • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo - zostały umieszczone przed wejściem w życie ustawy i będą udostępniane w sposób alternatywny.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-02.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Henryk Michalski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 732-69-90 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego

Al. Mikołaja Kopernika 6
97-300 Piotrków Trybunalski

Istnieje możliwość wejścia do budynku 2 wejściami. Budynek szkoły jest czterokondygnacyjny. W budynku nie ma toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Istnieją 2 miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy ulicy głównej, przy której bezpośrednio leży budynek. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W szkole nie ma osób posługujących się językiem migowym.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.