Status prawny

I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym szkoły jest: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Organem nadzoru pedagogicznego jest: Kuratorium Oświaty w Łodzi

  1. Szkoła działa na podstawie:
    • ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.Z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
    • ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982r. Nr 3 poz. 19 z późn. zm.)
    • aktu założycielskiego
    • Statutu Szkoły (.pdf)