Przedmiot działania

Kształcenie i wychowanie

Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Międzynarodowym Pakiecie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Szkoła:

  1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  2. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
  4. Realizuje:
    • programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
    • ramowy plan nauczania;
  5. Realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, określone w odrębnych przepisach
  6. Umożliwia uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych. (Por. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, Dziennik Ustaw. Rok: 2017. Pozycja: 59)

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.